: ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย::

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561  ปฏิทินการรับสมัคร  ประกาศรับสมัคร
ระดับ ประเภท   รับสมัครทางเว็บไซต์ ยื่นใบสมัคร
ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัคร 19-28 ก.พ.2561 24-28 ก.พ. 2561
  ห้องเรียนปกติ   19-28 มี.ค.2561 25-28 มี.ค. 2561
ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัคร 19-28 ก.พ.2561 24-28 ก.พ. 2561
  ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนอาชีพ สพฐ. เปิดรับสมัคร 19-28 ก.พ.2561 24-28 ก.พ. 2561
  ห้องเรียนปกติ   19-28 มี.ค.2561 25-28 มี.ค. 2561
หลักฐานการยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัครของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่กรอกข้อมูล และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) จำนวน 2 รูป (สำหรับติดบัตรประจำตัวผู้ เข้าสอบ และติดบัตรที่นั่งสอบ)
4. สำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
Copyright © 2017 พัฒนาระบบโดย : ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.36
พบปัญหาการใช้งานระบบแจ้งมาที่เบอร์โทร 053-771645